Contacte{4citaOnLine}

Info Legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR WEB

GRUP LETAMENDI, S.L., amb CIF B-08237695 i adreça C/ VALÈNCIA 177, 08011 BARCELONA, TELÈFON: 934 53 88 00 I- MAIL: letamendi@letamendi.com

NOM DEL DOMINI: www.letamendi.com

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que a continuació s'indiquen.

Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada al moment en què es produeix l'accés.

Es recomana a l'USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts.

Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta Web.

Les presents condicions d'ús regulen l'ús genèric de la Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les.

El titular de la Web es reserva el dret a modificar o suprimir a qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d'aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable de la Web o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable de la Web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable de la Web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, es compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d'aquest lloc web hauran de dirigir-se al correu electrònic letamendi@letamendi.com

4. ACCÉS A la WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic.

L'USUARI s'obliga i compromet a:

 • No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i uns altres que es trobin a la Web.
 • No introduir programes, virus, *macroinstrucciones, *miniaplicaciones o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del responsable del la Web o de tercers.
 • No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, el responsable de la web es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web i/o als serveis a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El responsable de la web no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del responsable de la Web.
 • Una actuació dolosa o *culposa de l'USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.
 • De l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició, la falta d'actualització o d'exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica si escau.

Així mateix, el responsable no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la Web o per la impossibilitat d'accedir.

El responsable tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l'USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En compliment amb la normativa vigent, l'empresa informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Se li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic letamendi@letamendi.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

8. PUBLICITAT

Conforme al regulat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l'adreça de correu electrònic letamendi@letamendi.com

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de GRUP *LETAMENDI, S.L., seran competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA, Espanya.

 
Accede
Accede
Accede para activar tu canal RSS y recibir todas nuestras noticias
Accede para seguirnos en Facebook
Accede para seguirnos en Twitter
Accede
Accede para unirte a nuestro Linkedin

Calle Valencia, 177
08011 Barcelona
Lunes a viernes de 8:00h a 14:00h y de 15:30h a 20:00h
Sábados de 9:00h a 14:00h
Ventas: Lunes a Viernes de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 13:00h